Přepravní a dodací podmínky

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Přepravní a dodací podmínky upravují vztahy práva a povinnosti mezi společností Symbion CZ s.r.o., DIČ: CZ 28516397, vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 147306, (dále jen prodávající) a obchodními partnery (dále jen kupující) v oblasti prodeje a koupě zboží a služeb, které kupující nakupuje od prodávajícího pro účely dalšího prodeje, pronájmu nebo poskytování služeb třetím osobám.

2. Tyto Přepravní a dodací podmínky jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím dle Všeobecných obchodních podmínek, a to od pátého pracovního dne od jejich uveřejnění na portálu prodávajícího www.symbion.cz s tím, že tímto zaniká účinnost předchozích Přepravních a dodacích podmínek. Smlouvy uzavřené dle předchozích Přepravních a dodacích podmínek se řídí předchozími Přepravními a dodacími podmínkami.

3. Veškeré záležitosti neupravené těmito Přepravními a dodacími podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (89/2012 Sb., v platném znění).

4. Aktuální verze všeobecných obchodních podmínek a reklamačních podmínek je zveřejněna na portálu prodávajícího www.symbion.cz. Uzavření Smlouvy o dílo je podmínkou pro realizaci velkých projektů se splatností kupujícímu.

Článek II. Dodání zboží

1. Zboží určené k prodeji anebo k tzv. zápůjčkám (pronájem zboží, kdy prodávající v tomto případě vystupuje jako pronajímatel a kupující jako nájemce - tzv. zápůjčka za dohodnutou úplatu, či výpůjčka zboží, kdy prodávající v tomto případě vystupuje jako půjčitel a kupující jako vypůjčitel - tzv. zápůjčka bezplatná), je typicky vydáváno ze skladu prodávajícího.

2. Při osobním převzetí zboží od prodávajícího kupující dostává se zbožím dodací list, který je povinen potvrdit svým podpisem. Kopie dodacího listu se vydá kupujícímu.

3. Zboží, které má prodávající na skladě, může být dodáváno okamžitě, tj. v pracovní době skladu kdykoli po potvrzení objednávky prodávajícím. Takové zboží lze převzít osobně ve skladu prodávajícího nebo ho prodávající posílá přepravní službou.

4. Nemá-li prodávající zboží na skladě a pro kupujícího ho objednává, je prodávající povinen kupujícího na tuto skutečnost v potvrzení objednávky upozornit a uvést předpokládaný termín dodání. Nesouhlasí-li kupující s takto prodlouženou dodací lhůtou, může od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit, a to do druhého pracovního dne po obdržení potvrzené objednávky.

5. Pokud kupující nevyznačí na své objednávce, že chce dodat všechny položky najednou, může být zboží doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě prodávajícího. Druhé a další dílčí dodávky, ve dnech následujících po expedici první dílčí dodávky, budou mít stejný způsob dodání jako první dílčí dodávka, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.

6. Pokud existují závazky kupujícího vůči prodávajícímu, které jsou po splatnosti, je prodávající oprávněn pozastavit výdej dalšího zboží. Tím není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody a dalších nároků ze smlouvy.

7. Pokud zaplacené zboží objednané se způsobem dodání "Osobně" nebude převzato ve skladu prodávajícího do 5 pracovních dnů od zaslání avíza o dostupnosti, bude zboží zasláno na adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce, a to na nebezpečí a náklady kupujícího.

8. Pokud předem nezaplacené zboží se způsobem dodání "Osobně" nebude kupujícím vyzvednuto do 10 pracovních dnů od zaslání avíza o dostupnosti, má prodávající právo považovat objednávku na dané zboží za zrušenou. V tomto případě kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny závazně objednaného a neodebraného zboží včetně DPH, a to ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jejího vyúčtování.

Článek III. Přeprava zboží

1. Způsob dodání určuje kupující na objednávce. K dispozici jsou následující možnosti:

• Instalace – osobní převzetí zboží kupujícím při realizaci zakázky
• Osobně – osobní převzetí zboží kupujícím
• Kurýr – přeprava kurýrní službou, platba kurýrovi při převzetí dle dohody
• DPD, Geis, resp. s dobírkou – paletová přeprava po ČR, platba přepravci při převzetí dle dohody
• Jiný dopravce dle dohody

2. Pokud kupující neuvede na objednávce způsob dodání, je způsob dodání oprávněn vybrat prodávající a uvést jej v potvrzení objednávky. Kupující má následně právo způsob dodání změnit, a to až do okamžiku převzetí osobně nebo přepravcem.

3. Pokud není kupující s prodávajícím dohodnut jinak, platí, že přepravu zboží ke kupujícímu objednává a hradí přepravci prodávající. Prodávající pak kupujícímu náklady za přepravu vyúčtuje.

4. Pokud na potvrzené objednávce není uvedeno jinak, kupující se zavazuje uhradit náklady na přepravu, a to i pro případ, že zboží odmítne převzít z jiného důvodu než poškození nebo ztráta zboží způsobená přepravou. Zboží se v takovém případě považuje za dodané v okamžiku, kdy jej kupující odmítl převzít. Nepřijaté zboží uskladní prodávající na náklady kupujícího.

7. Kupující může sledovat on-line na www.symbion.cz v části Dokumenty (Expedice) případně pro balíky na www.dpd.cz nebo pro palety www.geis-group.cz.

8. Osoba, která odebírá zboží osobně u prodávajícího, je povinna prokázat totožnost občanským průkazem, případně jiným osobním dokladem, a oprávněnost k odběru zboží platnou plnou mocí, nejedná-li se o osobu uvedenou v seznamu Oprávněných osob ve Smlouvě o obchodní spolupráci.

Článek IV. Ostatní

1. Tento dokument je platný od 1.1.2022.